2016-2017 ek madde 2 uyarınca Yemen, Mısır, Suriye ve Rusya Federasuonundan yapabilecek yatay geçiş veya özel öğrenci başvuru duyurusu için tıklayınız
 
Başvuru için gerekli belgeler:
1) Başvuru dilekçesi.
2) ÖSYS sonuç belgesi veya Harran Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesinin
7. Maddenin (a) bendinde yer alan sınav belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği
yada Konsolosluğundan onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi,
3) Onaylı not döküm belgesi (transkript), (T.C. Büyükelçiliği yada Konsolosluğundan onaylı
İngilizce veya Türkçe tercümesi),
4) Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir adet vesikalık
fotoğraf,
5) Disiplin durumunu bildirir belge (Onaylı- transkript üzerinde yazılı olarak da kabul
edilebilir.)
6) Öğrencinin müfredat programını ve ders içeriklerini gösterir Türkçeye tercüme edilmiş
Noter onaylı belge,
7) Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe dil yeterlik belgesinin aslı ya da noter veya T.C.
Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan onaylı tercümesi
 
*Başvuru ilgili fakülte dekanlığına yapılır