(1) Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. 
(2) Kayıtlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihlerde, ilgili birimlerce yapılır. Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, hakkını kaybetmiş sayılırlar. 
(3) Kayıt için gerekli belgeler sonuçlarla birlikte Üniversitenin web sayfasında yayınlanır. 
(4) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

a.   Lise diploması (Ortaöğrenim belgesinin aslı, noter onaylı tercümesi ve Milli Eğitim Bakanlığından alınan denklik belgesinin aslı),
b.   YÖS veya ilgili birimce kabul edilmesi durumunda 7. Maddenin (a) bendinde yer alan sınav belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği yada Konsolosluğundan onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi,
c.   KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklardan, GCE AL sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da T.C. Büyükelçiliği yada Konsolosluğundan onaylı örneği,
d.   Öğrenim vizesi bulunan pasaportun onaylı fotokopisi ve İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresinin onaylı fotokopisi,
e.   Yeni çekilmiş 4.5 x 6 cm boyutunda tanınmayı zorlaştırmayacak nitelikte 12 adet fotoğraf, 
f.    Öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz, 
g.   Adayların, lisede aldıkları dersler/notları gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerin, Konsolosluk veya noter onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi,
h.   Türkçe dil yeterlik belgesinin aslı yada noter veya T.C. Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan onaylı tercümesi,
ı.   Başvurusu kabul edilen aday Türkçe dil yeterlik belgesini ibraz edememesi durumunda Madde 11’deki esaslar dikkate alınır.

(5) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, her eğitim ve öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamını her dönemin başından itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır. 
(6) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemler iptal edilir ve haklarında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.

HABERLER

Uluslararası Öğrenci
Koordinatörlüğü