Kesin kayıt esnasında istenilecek evraklar için YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGE ‘sinin 10. Maddesini dikkatle okuyunuz. 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler Madde 10-
(1) Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.
(2) Kayıtlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihlerde, ilgili birimlerce yapılır. Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, hakkını kaybetmiş sayılırlar.
(3) Kayıt için gerekli belgeler sonuçlarla birlikte Üniversitenin web sayfasında yayınlanır.
(4) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:
a. Lise diploması (Ortaöğrenim belgesinin aslı, noter onaylı tercümesi ve Milli Eğitim Bakanlığından alınan denklik belgesinin aslı veya ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği yada Konsolosluğundan onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi - “Denklik Belgesi” yerine geçecek belge),
b. YÖS veya ilgili birimce kabul edilmesi durumunda 7. Maddenin (a) bendinde yer alan sınav belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği yada Konsolosluğundan onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi veya YÖS'süz kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerden bu belge istenmez),
c. KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklardan, GCE AL sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da T.C. Büyükelçiliği yada Konsolosluğundan onaylı örneği,
d. Öğrenim vizesi bulunan pasaportun onaylı fotokopisi ve İl Göç İdare Müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresinin onaylı fotokopisi(Kesin kaydı yaptıktan sonra Öğrenci Belgesi verilir ve İl Göç İdare Müdürlüğünden ikamet teskeresi başvurusunda bulunabilir. Suriye uyruklu olan adaylardan geçici kimlik, tanıtım kimliği, ikamet teskeresi veya pasaport olması halinde kaydı yapılabilir),
e. Yeni çekilmiş 4.5 x 6 cm boyutunda tanınmayı zorlaştırmayacak nitelikte 12 adet fotoğraf,
f. Öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz(kaydı yaptıktan sonra ders seçme döneminde katkı payı ödeyecektir).
g. Adayların, lisede aldıkları dersler/notları gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerin, Konsolosluk veya noter onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi,
h. Türkçe dil yeterlik belgesinin aslı yada noter veya T.C. Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan onaylı tercümesi(eğer varsa ibraz eder, yoksa kaydı yapılır fakat bir yıl TÖMER hazırlık görür),
i. Başvurusu kabul edilen aday Türkçe dil yeterlik belgesini ibraz edememesi durumunda Madde 11’deki esaslar dikkate alınır.
(5) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, her eğitim ve öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamını her dönemin başından itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır.(Kesin kaydı yapılabilir. Fakat ikamet teskeresini alabilmesi için sağlık sigorta yapması şarttır.)
(6) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemler iptal edilir ve haklarında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.