Dikkat: Aşağıdaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlı ve dönemden döneme değişebilir. Güncel bilgiyi enstitülerin web sayfalarından öğrenebilirsiniz.

Harran Üniversitesinde yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora başvuruları yılda 2 kere açılmaktadır (Bahar ve Güz dönemi olmak üzere).
 Bahar dönemi başvuruları genellikle Aralık-Ocak, Güz dönemi ise Temmuz-Ağustos-Eylul aylarında açılmaktadır. İlanları Enstitülerin web sayfalarını takip etmeniz gerekmektedir..

Fen Bilimleri Enstitüsü   : http://fenbilens.harran.edu.tr/
Sosyal Bilimler Enstitüsü : http://sosyalbilens.harran.edu.tr/
Sağlık Bilimleri Enstitüsü: http://saglikbilens.harran.edu.tr/

Eğitim dili  Türkçe olup İngilizce Anabilimdalları da mevcuttur. 
İlgili anabilim dalının talebi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile mülakat, uygulama ve/veya yazılı sınav yapılabilir yada yapılmayabilir. Sınavlar uzaktan elektronik ortamda da yapılabilir.
Kazanan öğrenciler devamlılık hususunda özen göstermeleri gerekir.

BAŞVURU KABUL KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER: 
1) Başvuru formu, (enstitünün sayfasından internet çıktısı alınıp doldurulacak)
2) Lisans ve yüksek lisans diplomasının örneği,
3) Lisans ve yüksek lisans not durum (transkript) belgesinin örneği,
4) Pasaport fotokopisi veya T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen geçici koruma kimlik belgesinin/Yabancı Tanıtma belgesinin fotokopisi,
5) Doktora yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,YDS’den en az 55(elli beş) ya da Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak,
6) Yurt içi ya da yurt dışı lisans ya da yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan programlardan mezun olan Adaylardan doktorada yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz.
7) Aşağıdaki adaylar, yurt dışı öğrenci kontenjanlarına başvuramazlar:
  a- Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) uyruklu olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlar, uyruğundan birisi T.C. veya KKTC olan çift uyruklular,
  b- 2011 yılından itibaren, çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkarılanlardan lisans/yüksek lisans öğrenimlerini Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
  c- T.C. uyruklu olup lisans/yüksek lisans öğrenimlerini KKTC’de tamamlayanlar,   
  d- Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle disiplin cezası alanlar.
8) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 9) Şahsen başvuru yapma imkânı olmayan adaylar başvurularını e-posta ile yapabilirler.

DEĞERLENDİRME:
Başarı notunun oluşturulmasında;
a) Yüksek lisans için; lisans mezuniyet notu, Mezuniyet not ortalaması, 100’lük sistem esas alınarak yapılır.
b) Doktora için; lisans mezuniyet notunun %60’u ve yüksek lisans mezuniyet notunun %40
c) İlgili anabilim dalının talebi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile mülakat, uygulama ve/veya yazılı sınav yapılabilir. Sınavlar uzaktan elektronik ortamda da yapılabilir, bu durumda sınav dijital ortamda kayıt altına alınabilir. Sınava karar verilmesi durumunda aşağıdaki puanlama sistemi uygulanır; Yüksek lisans için; lisans mezuniyet notunun %60’ı ile enstitü yönetim kurulunca oluşturulan 3 veya 5 kişilik jüri tarafından yapılacak mülakat, uygulama ve/veya yazılı sınav notunun %40’ı alınır. Bilim sınavından başarılı sayılmak için en az 60 puan alınmış olması ve puan ortalamasının toplamının da 60 olması gerekir. Doktora için; lisans mezuniyet notunun %30’u ve yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u ile enstitü yönetim kurulunca oluşturulan 3 veya 5 kişilik jüri tarafından yapılacak mülakat, uygulama ve/veya yazılı sınav notunun %40’ı alınır. Bilim sınavından başarılı sayılmak için en az 70 puan alınmış olması ve puan ortalamasının toplamının da 70 olması gerekir.


KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:
1) Lisans ve yüksek lisans diplomasının Türkiye dış temsilciliklerinden onaylı örneği ve Türkiye’de veya Türkiye’nin dış temsilciliğinde yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği,
2) Lisans ve yüksek lisans not döküm (transkript) belgesinin aslı ve Türkiye’de veya Türkiye dış temsilciliğinde Yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği,
3) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklardan alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
4) Pasaportun onaylı sureti veya T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen geçici koruma kimlik belgesinin/Yabancı tanıtma belgesinin onaylı sureti,
5) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi veya ikametgâh tezkeresi (Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklular için)
6) 6 (altı) adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
7) Öğrenim Ücretinin ödendiğine dair belge,
8) Türkçe yeterlik belgesinin aslı veya onaylı örneği, yeterlik belgesi bulunmayanlar hakkında bu yönergesinin 6. maddesinin ikinci fıkra hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.
9) Okul (Üniversite) tanıma yazısı (aşağıdaki form örneği doldurulacaktır) (Yazı, Yükseköğretim kurumundan şahsen müracaatı ile alınacaktır.) http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/anasayfa
10) Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği “katkı payı ve öğrenim ücreti”nin yatırıldığına dair banka dekontu,( Ayrıca bir defaya mahsusu Bilimsel Oryantasyon Program ücreti Yüksek Lisans için: 3000 TL Doktora için ise 6000(TL.) ödenecektir.)

İletişim:

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ0(414) 318 30 00 Dahili: 3761-3762 
fenbilens@harran.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ0(414) 318 30 00 Dahili: 3769-1624 
sosbilens@harran.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ0(414) 318 00 00 Dahili: 3765-3766
sagbilens@harran.edu.tr